Общи условия и Политика за поверителност

Внимателно прочетете Общите условия, преди да използвате уеб сайта.
Ако използвате mabaker.bg, се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МА БЕЙКЪР“ ЕООД (наричан по-долу mabaker.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн mabaker.bg (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „МА БЕЙКЪР“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта mabaker.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на mabaker.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„МА БЕЙКЪР“ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шейново” 8; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 203804193,

1. Условия за използване на Сайта на mabaker.bg

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които mabaker.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин. До момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя, mabaker.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер и съответно доставените продукти могат да имат известни разлики от изображенията.

2. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на mabaker.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, mabaker.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги, както и mabaker.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

3. Защита на личните данни

„МА БЕЙКЪР“ ЕООД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://mabaker.bg в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни.

4. Какво са Личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

5. Какви Лични данни обработваме

Категориите лични данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес, телефонен номер, e -mail и др.

6. За какви цели получаваме Лични данни

Целите, за които „МА БЕЙКЪР“ ЕООД обработват личните данни са: Дейности по управление на електронния ни магазин; Изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД на основание сключването на договор; Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги; Рекламата на стоки и услуги на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД. Ползването на „бисквитки”. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД. Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

7. На какво основание обработваме Вашите лични данни

 • Когато направите поръчка в електронния магазин mabaker.bg ние събираме и обработваме вашите имена, телефон, адрес за доставка, e-mail, като обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга на основание договорно отношение с Вас за целите на изпълнение на поръчката, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б). от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • С цел да си направите регистрация в сайта (създаване на профил) обработваме име, фамилия, е-мейл адрес на основание дадено от Вас съгласие;
 • За данъчни и счетоводни цели при издаване на фактура, ние обработваме вашите имена, ЕГН, адрес, а когато фактурата е издадена на едноличен търговец – неговите имена, а когато е издадена на ЮЛ – имена на МОЛ на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството;
 • За целите на изпращане електронен бюлетин с оферти, промоции, новини, ние обработваме Вашия е-мeйл на основа получено от Вас съгласие съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. На основание съгласие ние можем да обработваме ваши лични данни(име, фамилия, телефон и/или е-мейл) за целите на организирането и участието Ви в томболи, игри, анкети.
 • С цел по-добро потребителско изживяване и осигуряване сигурността на сайта mabaker.bg ние използваме бисквитки и IP адрес на основание защита на наш легитимен интерес;
 • При запитване, направено по е-мейл или чрез контактната ни форма на сайта (име, е-мейл, телефон) или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на вашите въпроси на основание преддоговорно отношение, а ако поводът за обаждането ви или свързването с нас по е-мейл е във връзка с поръчка, рекламация или друг въпрос, касаещ договорните ни отношения, обработваме личните данни на основание сключения между нас договор

8. На кого разкриваме Вашите лични данни

В дадени случаи „МА БЕЙКЪР“ ЕООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „МА БЕЙКЪР“ ЕООД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

9. Трансфер в трети страни

„МА БЕЙКЪР“ ЕООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение на договор между „МА БЕЙКЪР“ ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи „МА БЕЙКЪР“ ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

10. В какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Личните данни, предоставени от Вас с цел покупка и с цел рекламация, се съхраняват за срок от 5 години, след изтичане на давностния срок за погасяване на задължението, с което са свързани;

Личните данни от фактура съхраняваме, спазвайки наше задължение по закон за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнасят;

В случай на покупка на стоки на кредит или чрез заем след като отпадне необходимостта от обработване на личните данни, ние връщаме или унищожаваме тези ваши лични данни, станали ни достъпни във връзка с изпълнението на договора за кредит;

За лични данни които обработваме на основание дадено от Вас съгласие – до момента на оттегляне на съгласието, като в срок до 2 месеца тези данни ще бъдат и изтрити

11. Какви мерки за защита на личните данни предприемаме 

Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

12. Какви са Вашите права

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само на някоя от следните причини:
 • А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.;
 • имате право да поискате администраторът на личните Ви данни да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас.
 • имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg);
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване;

13. КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ 

При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане през електронна форма на сайта https://mabaker.bg, или на следния email: info@mabaker.bg.

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че „МА БЕЙКЪР“ ЕООД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че „МА БЕЙКЪР“ ЕООД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

14. Телефонен център за обслужване на клиенти

„МА БЕЙКЪР“ ЕООД като администратор на лични данни, записва телефонните разговори (входящи и изходящи) с кол центрове и линии (телефонни номера), предназначени за обслужване на клиенти и управление на инфраструктуратa. Записването на телефонните разговори и съхраняването и обработването на аудио записите (заедно с разкриваните в рамките на разговорите лични данни) се извършва за целите на защита на правата и законните интереси на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД или във връзка с договорни отношения, включително и при направени поръчки по телефона при осъществяване на комуникация между страните по този начин(чрез телефонен разговор). 

„МА БЕЙКЪР“ ЕООД съхранява аудио записите за срок от 30 дни при спазване на необходимите мерки за сигурност. За горепосочените цели записът се извършва с технически средства и системи без функционалности за автоматизирана обработка на личните данни (включително биометрични такива) на регистрираните в тях субекти, както и без такива за заличаване на лични данни на субектите в записа или гарантиране на пълното съответствие между самоличността на субектите в записа и субектите, които биха предявили своето право да получат копие от този запис, поради което и с цел защита правата на субектите, участващи в записа, изготвените записи не се предоставят на трети страни с изключение на случаите, когато за това е налице друго законово основание.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: На имейл адрес: info@mabaker.bg.

15. Авторски права и ограничения свързани с тях. 

mabaker.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на mabaker.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Мabaker.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между mabaker.bg и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права mabaker.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от mabaker.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на mabaker.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

16. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. mabaker.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език; Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС.

Мabaker.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. mabaker.bg не носи отговорност ако поради технически или технологичен проблем, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка.

17. Закупуване на стока и/или услуга, представена в mabaker.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на mabaker.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с „МА БЕЙКЪР“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта mabaker.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, mabaker.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

18. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви се извърша на конкретно избрана дата, в рамките на минимум 3 дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. mabaker.bg си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД.

Доставката на продуктите, поръчани от mabaker.bg е безплатна за поръчки над 100 лв. в делнични дни, за гр. София.
Под 100 лв. – доставката е 6.99 лв.
Събота, неделя и празници – 6.99 лв., независимо от сумата на поръчката.
За квартали извън рамките на околовръстното – цената за доставка е 9.99 лв., независимо от сумата на поръчката.

Изключая случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД за настъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента, като „МА БЕЙКЪР“ НЕ поемат ангажимента за транспортирането на продукта до личната входна врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента.

Мabaker.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от mabaker.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката. mabaker.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от mabaker.bg обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти при приема на стоката- евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за връщане в присъствието на куриера незабавно и заедно с това да уведоми сътрудник от отдел Клиентско обслужване на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД, като изпрати уведомителен мейл на info@mabaker.bg. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. 

В случай, че не подпише протокол за връщане в присъствието на куриера при получаването на пратката и в последствие незабавно не уведоми отдел Клиентско обслужване на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажба. В случаите, когато от mabaker.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „МА БЕЙКЪР“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, mabaker.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел Логистика, на e-mail адрес: info@mabaker.bg;

Мabaker.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

19. Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на mabaker.bg или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 3 (три) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, mabaker.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване.

В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, mabaker.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, mabaker.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, mabaker.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

В случай, че в срок от 3 (три) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, mabaker.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, mabaker.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

20. Отказ от закупена стока

Потребителят има право на отказ от поръчаните и закупени от него стоки онлайн в срок от 3 (три) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са в изряден търговски вид, ведно с придружаващата ги документация (фактура и протокол) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Попълва се заявление за връщане и се изпраща до mabaker.bg Продуктите се връщат заедно с приложена разписка за връщане, която е прикачена към документа потвърждаващ поръчката и която Клиентът е получил заедно с доставената стока. Върнати продукти без прилежащ формуляр се връщат към изпращача. Сумата за връщане към Клиента се удостоверява след оглед на върнатата пратка.

Клиентът има право да използва продуктите единствено с оглед установяване тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Ако екипът на mabaker.bg установи щети, довели до намаляване стойността на продуктите като замърсяване, увреждане и т.н, следва частично възстановяване на заплатените суми в зависимост от причинените щети.

За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми mabaker.bg за име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откаже от договора с писмо, изпратено по пощата (e-mail). Клиентът поема всички транспортни разноски по връщането на продукта, които включват инспекция на място и транспорт до складова база на „МА БЕЙКЪР“ ЕООД. За да се спази срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

21. Други 

Mabaker.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя. mabaker.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на mabaker.bg на формата за контакт, или чрез сътрудник от отдел Логистика на email: info@mabaker.bg.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. mabaker.bg не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. При използване на Сайта на mabaker.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА mabaker.bg С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА mabaker.bg, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОРОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ И КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СЛЕДНИЯ WEBSITE ИЛИ НА ТЕЛЕФОН 0700 111 22